Học liệu mở (Open Course Ware) là các tài liệu học tập có chất lượng, được số hóa liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, đầu tư tài chính… Sáng kiến này cho phép mọi người có thể tiếp cận vào dữ liệu học thuật mở; tạo cơ hội cho những người không có điều kiện (hạn chế về không gian, thời gian, tài chính) tiếp cận, tự học tập.